YAMAHA SVV

   
YAMAHA SXS 110 HP YXZ 1000R + 25 HP